Book Overview

شاهدبازی در ادبیات فارسی کتابی است که به موضوع هم‌جنس‌گرایی مردانه در ادبیات فارسی (به ویژه شعر) از دوره غزنویان تا اوایلِ دوره پهلوی می‌پردازد. این کتاب در سال 1381 در ایران منتشر و بلافاصله ممنوع شد.
این کتاب نخستین (و تا به امروز، تنها) کتابی است که به چنین پژوهشی دست زده است. مؤلف، بر اساس شواهد بسیار زیادی که از نظم و نثر برگزیده، نظریه خود را به اثبات می‌رساند که «معشوق شعر فارسی غالباً و عمدتاً مرد است نه زن؛ و فقط بخش کمی از اشعار قدماست که می‌توان در آن‌ها به ضرس قاطع معشوق را مؤنث قلمداد کرد.»

شاهد بازی در ادبیات فارسی audiobook download free; mp3, aac, flac formats free available in our library is free unlimited for you. We provide copy of شاهد بازی در ادبیات فارسی; in digital format mp3, aac, flac, ipod and other this book for free completely free of charge.

شاهد بازی در ادبیات فارسی by سیروس شمیسا audiobook

About The Author

Author Image

سیروس شمیسا

Author bio missing.

Author Signature

Download ebook

شاهد بازی در ادبیات فارسی ebook download free

شاهد بازی در ادبیات فارسی audiobook download free